Công nghệ khử mực (phần cuối)

5. Chất thải từ phân xưởng khử mực

a. Chất thải rắn

Chất thải rắn của phân xưởng DIP bao gồm nhiều dòng khác nhau như sàng, lọc, cô đặc bọt từ tuyển nổi với nhiều công nghệ khác nhau (ly tâm, lưới đôi, vít ép), chất thải rắn thu gom từ thiết bị DAF v.v…

Tổng hàm lượng chất thải rắn phụ thuộc vào loại nguyên liệu (chủ yếu là hàm lượng tro), và công nghệ. Tổng lượng thải này tối thiểu khoảng 11 – 13% (bao gồm 7% – 9% từ lượng bọt tuyển nổi) cho sản xuất giấy in báo. Tuy nhiên hàm lượng này có thể đạt tới 25% cho sản xuất giấy in và 50% cho sản xuất giấy tissue. Việc xử lý chất thải rắn này khá tốn kém, một số nước thậm chí còn cấm thải. Do đó nhiều nghiên cứu được thực hiện để tái sử dụng bùn từ phân xưởng khử mực như làm phân bón, ổn định đất, vật liệu xây dựng, đốt, sản xuất khí v.v…

b. Nước thải

Mức độ ô nhiễm của nước thải từ phân xưởng DIP phụ thuộc vào loại nguyên liệu (ô nhiễm cao hơn đối với bột cơ), công nghệ khử mực (ô nhiễm cao hơn đối với pH cao) và lượng nước tiêu thụ (thông thường khoảng 5 – 15m3). Một lượng lớn COD và BOD được chuyển qua máy giấy cùng với bột. Thông thường quá trình khử mực tạo ra 10/50 kg COD và 5/20 kg BOD trên tấn bột DIP. Lượng nước thải ra chủ yếu từ giai đoạn cô đặc bọt mực và một số lượng nước tràn khác.

Trong trường hợp phân xưởng DIP nhỏ so với tổng thể nhà máy, lượng nước thải này được xử lý cùng với dòng thải của nhà máy, tuy nhiên lượng nước này thường được xử lý hóa lý trước. Dòng thải này cũng có thể được xử lý vi sinh trước khi trộn vào dòng thải của nhà máy.

6. Kết luận

Các tiến bộ trong thủy động lực và hóa học, thiết kế các thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, kết hợp nhiều công nghệ và khái niệm mới trong quá trình khử mực đã nâng cao hiệu quả tách mực và tạp chất. Tỷ lệ sử dụng giấy tái chế cho giấy in báo đã tăng từ 40% năm 1990 lên hơn 82%. Một số loại giấy được sản xuất từ 100% giấy tái chế. Chất lượng bột tái chế có thể đạt rất cao cho phép mức sử dụng cao trong sản xuất giấy đặc biệt như fine paper, SCA, LWC paper for rotogravure…

Bài viết bởi: Admin-Vietapaper.vn

You may also like...

Pin It on Pinterest

Share This